Portfolio

Wsparcie w budowaniu biznesplanów

Branża

Automotive

Cele projektu

Opracować sposób na prostą prezentację bardzo złożonej oferty

Zasięg

Międzynarodowy

Stan zastany

Globalny franczyzodawca (www.ziebartworld.com), pozyskuje licencjobiorców w USA, na rynkach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Zamierza również wejść na obszar Unii Europejskiej. Model sprzedaży licencji zakłada wzbudzenie zainteresowania potencjalnych kandydatów-franczyzobiorców za pomocą komunikacji w różnych kanałach marketingowych (od internetu, poprzez targi i wystawy franczyzowe, do wsparcia stowarzyszeń branżowych i konsulatów).

Z każdym zainteresowanym kandydatem należy przejść przez proces planowania biznesu nie tylko z punktu widzenia organizacji ale przede wszystkim finansów.

Potrzeby i działania

Opracowanie relatywnie prostego sposobu prezentacji bardzo złożonej oferty. Wykreowanie metody na iteracyjne szacowanie rachunku wyników przy uwzględnieniu wielu zmiennych.

Pod uwagę powinna być brana planowana wielkość placówki, wyposażenie dobrane z katalogu tysięcy pozycji, możliwości przerobowe rozważanej lokalizacji, estymacja wielkości rynku i możliwych do uzyskania cen sprzedaży usług.

Rezultat

Wykreowany został sposób i logika prezentacji oferty, które uwzględniają wiele czynników niezbędnych do symulacji warunków uruchomienia i dalszego funkcjonowania placówki.

Pod uwagę brane są takie zmienne jak wartość wymaganego kapitału początkowego oraz szacowane poziomy kosztów stałych i zmiennych.

Sprzedaż również jest prognozowana uwzględniając dowolnie modelowaną sezonowość.

Finalnie system umożliwia utworzenie rachunków wyników pro-forma w różnych wariantach.

Foto aplikacji pozyskiwania franczyzobiorców FileMaker

Wytworzone oprogramowanie

Metoda prezentacji oferty została zaimplementowana w dedykowanym oprogramowaniu działającym mobilnie.

Pozwala ono na wirtualną budowę placówki o dowolnej wielkości, szybką definicję właściwego wyposażenia wraz z wizualizacją sposobów jego montażu i określenie wymaganego zatowarowania, uwzględniając wymagane dla rozpatrywanego państwa opłaty importowe.

System szacuje koszty zużytych materiałów niezbędnych na wykonanie zakładanego zakresu usług oraz koszty pracy i wszelkie potrzebne obciążenia stałe. Funkcja symulacji sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji pozwala na uwzględnienie sezonowości o dowolnej charakterystyce. Na wyjściu otrzymujemy rachunek wyników pro-forma, który może podlegać dalszym modyfikacjom, umożliwiając analizowanie różnych scenariuszy.

Technologia wykonania aplikacji: FileMaker.